มหาวิทยาลัยทักษิณ | สงขลา  |  พัทลุง
สำนักคอมพิวเตอร์ | สงขลา  |  พัทลุง


            มหาวิทยาลัยทักษิณได้ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคำนึงถึงความคุ้มค่าในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

           ด้วยเหตุนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงได้มีความร่วมมือกับ Google ในการ เปิดใช้งาน
TSU Google Apps for Education โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้นิสิตและบุคลากรสามารถใช้ชุด
เครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานร่วมกันผ่านบริการต่างๆของ Google เช่น
Google Mail, Google Calendar และ Google Site ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้
และรหัสผ่าน เช่นเดียวกับที่เข้าระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยด้วยระบบ iPass